Shabake Khanda
Shabake Khanda
  • 1 444
  • 46 180 941
  • 0
  • Katılım 28 Feb 2017


Video
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۶ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 46
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۶ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 46
19 saatler önce
در این قسمت طنزکمیدی : دوزدی حتا از مواد غذای نیروهای امنیتی ، دوذی شاگردان هوتل ، ترفع بعداز مرگ از طرف نفر...
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۵
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۵
Gün önce
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان...
وخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۵
وخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۵
Gün önce
وخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغانستان...
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
Gün önce
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
کشف محقیقن روی یک پایه - فصل ۴ - قسمت ۴۵
کشف محقیقن روی یک پایه - فصل ۴ - قسمت ۴۵
Gün önce
کشف محقیقن روی یک پایه - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان...
دزدی کردن چندین میلیون دالر توسط دو شخص - فصل ۴ - قسمت ۴۵
دزدی کردن چندین میلیون دالر توسط دو شخص - فصل ۴ - قسمت ۴۵
Gün önce
دزدی کردن چندین میلیون دالر توسط دو شخص - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی...
گدایگرهای زدنی - فصل ۴ - قسمت ۴۵
گدایگرهای زدنی - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
گدایگرهای زدنی - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
تباه شدن خانواده های داماد توسط خانواده ها عروس - فصل ۴ - قسمت ۴۵
تباه شدن خانواده های داماد توسط خانواده ها عروس - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
تباه شدن خانواده های داماد توسط خانواده ها عروس - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های...
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
برناهم طنزی و کمیدی شبکه خنده را جمعه شب ها ساعت ۸ از طلوع تماشا کنید
برناهم طنزی و کمیدی شبکه خنده را جمعه شب ها ساعت ۸ از طلوع تماشا کنید
2 gün önce
برناهم طنزی و کمیدی شبکه خنده را جمعه شب ها ساعت ۸ از طلوع تماشا کنید محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه...
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
کاندیدان ناکام - فصل ۴ - قسمت ۴۵
کاندیدان ناکام - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
کاندیدان ناکام - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
پرودکشن های چالاک - فصل ۴ - قسمت ۴۵
پرودکشن های چالاک - فصل ۴ - قسمت ۴۵
2 gün önce
پرودکشن های چالاک - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان،...
اجساد افراد غریب در میدان جنگ جم نمیشوند - فصل ۴ - قسمت ۴۵
اجساد افراد غریب در میدان جنگ جم نمیشوند - فصل ۴ - قسمت ۴۵
4 gün önce
اجساد افراد غریب در میدان جنگ جم نمیشوند - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی...
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵
4 gün önce
بریکایت جوراست - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
روند ویزه دادن در سفارت خاکستان - فصل ۴ - قسمت ۴۵
روند ویزه دادن در سفارت خاکستان - فصل ۴ - قسمت ۴۵
5 gün önce
روند ویزه دادن در سفارت خاکستان - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی...
مردان که دوپسر جوان دارد اما به خود شان زن دوم میگرند - فصل ۴ - قسمت ۴۵
مردان که دوپسر جوان دارد اما به خود شان زن دوم میگرند - فصل ۴ - قسمت ۴۵
5 gün önce
مردان که دوپسر جوان دارد اما به خود شان زن دوم میگرند - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه...
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۵
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۵
5 gün önce
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۵ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۵ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 45
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۵ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 45
7 gün önce
در این قسمت طنزکمیدی : مردان که دوپسر جوان دارد اما به خود شان زن دوم میگرند ، روند ویزه دادن در سفارت خاکستان...
شبکه خنده - امشب - فصل چهارم - قسمت چهل و پنجم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.45
شبکه خنده - امشب - فصل چهارم - قسمت چهل و پنجم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.45
7 gün önce
شبکه خنده - امشب - فصل چهارم - قسمت چهل و پنجم Shabake Khanda - Season 04 - Ep.45 محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های...
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۴
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۴
9 gün önce
پشت صحنه ها - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
واخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۴
واخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۴
9 gün önce
واخبار - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغانستا...
رای شما آینده رای شما - فصل ۴ - قسمت ۴۴
رای شما آینده رای شما - فصل ۴ - قسمت ۴۴
9 gün önce
رای شما آینده رای شما - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان،...
شیرینی طلب کردن شاگردان هوتل های عروسی از دامادان - فصل ۴ - قسمت ۴۴
شیرینی طلب کردن شاگردان هوتل های عروسی از دامادان - فصل ۴ - قسمت ۴۴
9 gün önce
شیرینی طلب کردن شاگردان هوتل های عروسی از دامادان - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های...
کاندیدان که عکس های شان را هنوزهم از دیوار های شهر پاک نکردند - فصل ۴ - قسمت ۴۴
کاندیدان که عکس های شان را هنوزهم از دیوار های شهر پاک نکردند - فصل ۴ - قسمت ۴۴
9 gün önce
اندیدان که عکس های شان را هنوزهم از دیوار های شهر پاک نکردند - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند...
فامیل های که دخترهای شان را به دل خود شان به شوهر میدهند - فصل ۴ - قسمت ۴۴
فامیل های که دخترهای شان را به دل خود شان به شوهر میدهند - فصل ۴ - قسمت ۴۴
12 gün önce
فامیل های که دخترهای شان را به دل خود شان به شوهر میدهند - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه...
تعویذ نویس  - فصل ۴ - قسمت ۴۴
تعویذ نویس - فصل ۴ - قسمت ۴۴
13 gün önce
تعویذ نویس - فصل ۴ - قسمت ۴۴ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۴ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 44
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۴ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 44
14 gün önce
در این قسمت طنزکمیدی : مزاحمت بی اندازه ازطرف شرکت های مخابراتی و عواقب آن ، تعویذ نویس ، دیپلوم های فروشی...
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۳
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۳
15 gün önce
شپاړس - سبزی و چلو باشه - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغا...
وخبار - صحبت ها با یک کاندید و یک رای دهنده - فصل ۴ - قسمت ۴۳
وخبار - صحبت ها با یک کاندید و یک رای دهنده - فصل ۴ - قسمت ۴۳
15 gün önce
وخبار - صحبت ها با یک کاندید و یک رای دهنده - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیون...
آوردن اطفال در دفتر کاری - فصل ۴ - قسمت ۴۳
آوردن اطفال در دفتر کاری - فصل ۴ - قسمت ۴۳
15 gün önce
آوردن اطفال در دفتر کاری - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره...
تعویذ نویس - فصل ۴ - قسمت ۴۳
تعویذ نویس - فصل ۴ - قسمت ۴۳
17 gün önce
تعویذ نویس - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغا...
موتر فروشی های که موتر های شان بفروش نمیرسد - فصل ۴ - قسمت ۴۳
موتر فروشی های که موتر های شان بفروش نمیرسد - فصل ۴ - قسمت ۴۳
17 gün önce
موتر فروشی های که موتر های شان بفروش نمیرسد - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیو...
شبکه خنده - جمعه شب - فصل چهارم - قسمت چهل و چهارم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.44
شبکه خنده - جمعه شب - فصل چهارم - قسمت چهل و چهارم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.44
17 gün önce
شبکه خنده - جمعه شب - فصل چهارم - قسمت چهل و چهارم Shabake Khanda - Season 04 - Ep.44 محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه...
تشویق خانم ها به ادوایه حق و ناق - فصل ۴ - قسمت ۴۳
تشویق خانم ها به ادوایه حق و ناق - فصل ۴ - قسمت ۴۳
19 gün önce
تشویق خانم ها به ادوایه حق و ناق - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی...
تلاش گران ترسو - فصل ۴ - قسمت ۴۳
تلاش گران ترسو - فصل ۴ - قسمت ۴۳
19 gün önce
تلاش گران ترسو - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
لت و کوب کردن طفل های خورد - فصل ۴ - قسمت ۴۳
لت و کوب کردن طفل های خورد - فصل ۴ - قسمت ۴۳
20 gün önce
لت و کوب کردن طفل های خورد - فصل ۴ - قسمت ۴۳ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره...
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۳ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 43
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۳ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 43
20 gün önce
در این قسمت طنزکمیدی : لت و کوب کردن طفل های خورد ، دوکانداران بیسواد ، تلاش گران ترسو، تشویق خانم ها به ادوای...
فارغین نظامی باید دوباره پوهنتون نظامی را بخوانند - فصل ۴ - قسمت ۴۲
فارغین نظامی باید دوباره پوهنتون نظامی را بخوانند - فصل ۴ - قسمت ۴۲
20 gün önce
فارغین نظامی باید دوباره پوهنتون نظامی را بخوانند - فصل ۴ - قسمت ۴۲ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه...
طرز کمپاین کاندیدان بی پول - فصل ۴ - قسمت ۴۲
طرز کمپاین کاندیدان بی پول - فصل ۴ - قسمت ۴۲
20 gün önce
طرز کمپاین کاندیدان بی پول - فصل ۴ - قسمت ۴۲ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره...
نبود استاد در صنف درسی در مکتب - فصل ۴ - قسمت ۴۲
نبود استاد در صنف درسی در مکتب - فصل ۴ - قسمت ۴۲
25 gün önce
نبود استاد در صنف درسی در مکتب - فصل ۴ - قسمت ۴۲ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی...
خمیرهای قرضدار از دوران کمپاین های شان - فصل ۴ - قسمت ۴۲
خمیرهای قرضدار از دوران کمپاین های شان - فصل ۴ - قسمت ۴۲
27 gün önce
خمیرهای قرضدار از دوران کمپاین های شان - فصل ۴ - قسمت ۴۲ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی...
گدا های ۲۰۱۸ - فصل ۴ - قسمت ۴۲
گدا های ۲۰۱۸ - فصل ۴ - قسمت ۴۲
27 gün önce
گدایگرهای ۲۰۱۸ - فصل ۴ - قسمت ۴۲ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۲ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 42
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۴۲ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 42
28 gün önce
در این قسمت طنزکمیدی : شکنجه کاندیدا باید دوباره عکس های شانرا جم کنن ، گدایگر2018 ، خمیرهای قرضدار از دوران...
شبکه خنده - جمعه شب - فصل چهارم - قسمت چهل و دوم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.42
شبکه خنده - جمعه شب - فصل چهارم - قسمت چهل و دوم / Shabake Khanda - Season 04 - Ep.42
Aylar önce
شبکه خنده، جمعه شب ساعت 8 از طلوع Shabake Khanda, Friday Night at 8pm on TOLO TV محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزی...
تولسی - فصل ۴ - قسمت ۴۱
تولسی - فصل ۴ - قسمت ۴۱
Aylar önce
تولسی - فصل ۴ - قسمت ۴۱ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغانستان...
سخنان کاندیدان سقیل دانی - فصل ۴ - قسمت ۴۱
سخنان کاندیدان سقیل دانی - فصل ۴ - قسمت ۴۱
Aylar önce
سخنان کاندیدان سقیل دانی - فصل ۴ - قسمت ۴۱ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره...
طریقه رشوه گرفتن در گمرک - فصل ۴ - قسمت ۴۱
طریقه رشوه گرفتن در گمرک - فصل ۴ - قسمت ۴۱
Aylar önce
طریقه رشوه گرفتن در گمرک - فصل ۴ - قسمت ۴۱ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره...
طرز نهگداری موتر ها در پارکنگ - فصل ۴ - قسمت ۴۱
طرز نهگداری موتر ها در پارکنگ - فصل ۴ - قسمت ۴۱
Aylar önce
طرز نهگداری موتر ها در پارکنگ - فصل ۴ - قسمت ۴۱ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستار...
پودری هوشیار - فصل ۴ - قسمت ۴۱
پودری هوشیار - فصل ۴ - قسمت ۴۱
Aylar önce
پودری هوشیار - فصل ۴ - قسمت ۴۱ محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز...